Love og bekendtgørelser

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen er lovpligtig, jf. Retsikkerhedsloven på det sociale område §82, Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område §41, Autorisationsloven §19 og Sundhedsloven §195. Der indberettes i henhold til Serviceloven §101 og Sundhedsloven §142.

Uddrag af retssikkerhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1052 af 08/09/2015:

Kapitel 12

Statistik, analyse, information m.v.

§ 82. Kommunalbestyrelserne og regionsrådene har pligt til at tilvejebringe og indsende statistiske oplysninger m.v., som social- og indenrigsministeren anmoder om.

§ 83. Kommunalbestyrelserne giver Social- og Indenrigsministeriet oplysninger om beslutninger og forventninger vedrørende udviklingen på det sociale område, herunder om de mål, som de har sat for udviklingen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne har pligt til at medvirke til temaplanlægning, i kommunepaneler samt til at skaffe uddybende oplysninger om udviklingen på særlige områder.

§ 84. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om omfanget af oplysninger, jf. §§ 82 og 83, og om, hvordan de skal ajourføres og indsendes.

Uddrag af Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område nr 1128 af 24/09/2015:

Kapitel 10

§ 41. Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger om afgørelser i sager om støtte til køb af bil m.v. efter § 114 i lov om social service til Ankestyrelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelserne sørger for, at offentlige og godkendte private behandlingstilbud for stofmisbrugere indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere over 18 år i behandling efter § 101 i lov om social service til Dansk Registrerings- og Informationssystem (DanRIS) efter anmodning fra Center for Rusmiddelforskning.

Stk. 5. Kommunalbestyrelserne sørger for månedligt at indsende statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i behandling efter § 101 i lov om social service til stofmisbrugsregistret efter anmodning fra Socialstyrelsen.

Uddrag af  Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, nr. 877 af 4. august 2011:

Kapitel 5

Oplysnings og indberetningspligt

§ 19. En autoriseret sundhedsperson er forpligtet til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhed afkræves vedkommende af sundhedsmyndighederne, og til at opfylde den oplysnings- og indberetningspligt, der i øvrigt påhviler vedkommende efter lovgivningen.

Uddrag af bekendtgørelse om indberetning af lægelig stofmisbrugsbehandling og indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere, nr 1700 af 21. december 2010

§ 1. Oplysninger om stofmisbrugere i behandling i henhold til sundhedslovens § 142, stk. 1, og om lægelige kerneydelser, der indgår i forbindelse med forebyggelse, udredning og sikring af behandling for hepatitis C, skal indberettes til Sundhedsstyrelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af det til enhver tid gældende »Fællesindhold for indberetning til Stofmisbrugsdatabasen under afsnittet om indikatorer for den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C«, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Indberetningen skal ske ved afslutningen af behandlingen eller senest 12 måneder efter indskrivning i behandling.

Stk. 4. Indberetning skal ske uanset indberetning/anmeldelse til andre centrale registre.

Stk. 5. Indberetningen skal ske elektronisk i overensstemmelse med den til enhver tid gældende brugermanual »Brugervejledning for indberetning til Stofmisbrugsdatabasen«, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

§ 2. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at indberetning af oplysninger sker i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog overlade indberetningen af oplysninger til de institutioner, hvorpå behandlingen i henhold til sundhedslovens § 142, stk. 1, finder sted.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Uddrag af Serviceloven, lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015:

Kapitel 18, Behandling

§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.

Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.

Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.

Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

Uddrag af Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17/11/2015:

Kapitel 41

Lægelig behandling for stofmisbrug

§ 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.

Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

Bekendtgørelse nr 1789 af 16/12/2015 om kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling.

Medfør af § 195, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, fastsættes:

§ 1. Oplysninger om lægesamtaler i henhold til sundhedslovens § 142, stk. 1, om lægelig stofmisbrugsbehandling i henhold til sundhedslovens § 142, stk. 3, og om frit valg i henhold til sundhedslovens § 142, stk. 7, skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen (Register over stofmisbrugere i behandling (SIB)) efter reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Indberetningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af det til enhver tid gældende »Fællesindhold – Stofmisbrugsdatabasen«, som er tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside.
Stk. 3. Indberetning om lægesamtaler i henhold til sundhedslovens § 142, stk. 1, skal ske senest en måned efter, at lægesamtalen har fundet sted.
Stk. 4. Indberetning om lægelig stofmisbrugsbehandling i henhold til sundhedslovens § 142, stk. 3, skal ske senest en måned efter, at behandlingen er iværksat.
Stk. 5. Indberetning om frit valg i henhold til sundhedslovens § 142, stk. 7, skal ske senest en måned efter, at frit valg er benyttet.
Stk. 6. Indberetning skal ske elektronisk i overensstemmelse med det til enhver tid gældende vejledningsmateriale om »Stofmisbrugsdatabasen«, som er tilgængeligt på Socialstyrelsens hjemmeside.
§ 2. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at indberetning af oplysninger sker i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog overlade indberetningen af oplysninger til de institutioner, hvorpå lægelig stofmisbrugsbehandling i henhold til sundhedslovens § 142, stk. 3, finder sted.
§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 30 af 13. januar 2010 om kommunernes indberetning af stofmisbrugsbehandling til Sundhedsstyrelsen ophæves.

DANMARKS STATISTIK